Gemert-Bakel Toerisme

Stichting Gemert-Bakel Toerisme & Recreatie (GBT) behartigt de gezamenlijke belangen van de toeristisch-recreatieve sector  en alle binnen de gemeente georganiseerde evenementen, ter versterking van het economische, sociale en culturele klimaat in de gemeente Gemert-Bakel. Aan de stichting is een vereniging gekoppeld, welke de rol van uitvoerend orgaan heeft. Samen vormen zij het toeristische platform. Een dagje uit Brabant beleeft je het beste in Gemert-Bakel.

Dit platform wil in breed verband samenwerking en samenhang bewerkstelligen tussen het bedrijfsleven, de evenementen en de gemeente. Het doel is een toeristisch-recreatief product met een eenduidig en duurzaam profiel, gebaseerd op gastheerschap en kwaliteit. Dit moet leiden tot meer toerisme, die we beter en langer kunnen binden aan Gemert-Bakel, en meer interne bestedingen vanuit de bewoners.

 

Bij de start van het toeristische platform GBT zijn de volgende activiteiten vastgesteld:

a) Opstellen en sturing geven aan de uitvoering van het toeristische actieprogramma.
b) Projecten vanuit de sector met elkaar verbinden, versterken, beoordelen en mogelijk maken.
c) Gemert-Bakel promoten als één geheel.
d) Coördineren van productontwikkeling.
e) Investeren in nauwe samenwerking met de VVV, lokale ondernemers en de lokale overheid.

Het streven van GBT is om zoveel mogelijk ondernemers en organisatoren aan het toeristische platform te binden. De kracht van GBT zit hem namelijk in de gezamenlijkheid, het samen optrekken en nastreven van dezelfde doelen, ieder op basis van zijn eigen mogelijkheden.

Dat betekent dat iedereen ervan doordrongen is dat je alleen met samenwerking een stap vooruit kunt maken. Centraal moet daarbij staan dat iedereen “er iets mee te winnen heeft”, dat samenwerking nieuwe marktkansen biedt en dat dit dus de eigen bedrijfsvoering ten goede komt. En laten we vooral ook trots zijn op wat we hebben, want onze gemeente is prachtig!